ukenru

Село Березоточа в нинішньому році відзначає 410 років від часу заснування

Berezotocsha 5Вишукано-поетична назва села – Бере­зоточа – походить від поєднання слів «сточуються береги». Адже саме тут зли­ваються тихоплинна Сула і мальов­ничий Удай. За легендою, на місці, де з’єд­налися Удай і Сула, були перші по­се­лення майбутнього села. А перша іс­то­­рична згадка в архівах м. Київ да­тується 1609 роком, де вказано, що вже тоді тут жило 9 сімей. Від того часу багато води сплинуло у річках Сула та Удай.

Знало село і великі козацькі пов­стання проти польсько-шляхетського па­ну­вання, і Вишневеччину, і період ви­звольної війни під проводом Богдана Хмельницького, коли на звільненій території було сфор­мовано Лубенський козачий полк. Але на зміну польським феодалам при­йшла українська старшина, яка поси­лювала гніт селян. Великим фео­дальним власни­ком на території Лубенського полку стає Мгарський монастир. За уні­версалом І. Мазепи в 1699 році Бере­зоточа передана Мгарському мона­стиреві. Вже у 1729 році в селі на­лічу­валося 58 дворів. Поступово тут з’яв­ляються маєтності ро­сійських дворян. З 1781 року Бере­зоточа входить до Лубенського повіту Київ­ського наміс­ництва, в селі налічу­валося 264 хати. До сьогодні в селі існують певні топоніми. Це кутки Стру­сівка, Білики, Дем’янівка, Хилівка, Яро­шівка, Раки, Ку­ліївка. Їх назви походять від прізвищ лю­дей, які там жили. З 1796 року Бере­зоточа перебувала у складі Малоро­сій­ської, а з 1802 року – Полтав­ської гу­бернії. За переписом 1863 року Бере­зо­точа входила до Засульської волості Лубенського повіту, мала 275 дворів, 1920 жителів, Покровську церк­ву, вино­кур­ний завод, тричі на рік тут прово­дилися ярмарки. Упродовж другої по­Berezotocsha 8ловини ХІХ – першої половини ХХ сто­ліття населення стрімко зростало. По­воротним етапом в історії села стали події української революції та грома­дянської війни. Село кілька разів пере­ходило з одних рук в інші. Кожна влада чинила грабежі і погроми. Художню іс­торію того часу можна побачити у фільмі «Весілля в Малинівці», зйомки якого проходили влітку 1966 року в тому числі в Березоточі. Не оминули село ні колек­тивізація, ні Голодомор 1932-1933 років, ні ІІ світова війна. Але воно розквітло у період відбудови, коли потужними тем­пами розвивалося сільське госпо­дар­ство, функціонували радгосп «Друж­ба», Дослідна станція лікарських рослин. За цей час були зведені головні куль­турні, освітні, медичні об’єкти на території села. Таким чином воно набуло нового сучас­ного вигляду. Як оберіг благо­дат­ного куточка рідної землі постає в центрі Бе­резоточі Свято-Покровська церква – сві­док усіх важливих історичних подій села. Ось уже 133 роки храм зцілює душі мирян.Berezotocsha 3

Славиться село видатними земля­ками, які досягли творчих вершин у різних галузях економіки, культури, ос­віти, медицини тощо.

Нині Березоточа – один з наймальов­ничіших населених пунктів району. Адже розташоване у екологічно чистому місці, поблизу води. Тут поєдналися чудові краєвиди з пре­красними людьми, які живуть на древній благословенній землі, гордяться мину­лим, шанують сього­дення, з надією див­ляться у майбутнє і уславлюють своє село у піснях. До речі, і на цьогорічному ювілейному святі буде звучати нова пісня про Березоточу.

СВiТЛЕ СЬОГОДЕННЯ

Сьогодні на території Березотіцької сільської ради, до складу якої входять села Березоточа та Суха Солониця, про­живає близько 1400 осіб. Сільський го­лова Березотіцької сільської ради На­дія Білокур разом з депутатами вболіває не лише за сьогодення села, а й за його майбутнє. Тому намагається робити все можливе, щоб діяли школа, дитячий садок, лікарняна амбулаторія, Будинок культури, здійснювався ремонт доріг, забезпечувалися пільгові пере­везення.Berezotocsha 4

– На сьогодні забезпечуємо пере­везення громадян пільгових кате­горій (45 тисяч на рік), – говорить Надія Володимирівна про цю сферу діяльності сільської ради. – Хотілося б більше за­безпечити пільго­виків, але все зале­жить від наявності фінансів. Крім того за ра­хунок місцевого бюджету забезпе­чуємо підвезення учнів до школи та дит­садка і додому. Причому не лише нашої сіль­ської ради, а й дітей з Мгаря, Луки, Пісок. Так са­мо за рахунок коштів бюджету сіль­ської ради забезпечуємо харчу­вання школя­рів 1-4 класів, дітей піль­гових ка­тегорій. Знаходимо кошти для оздо­ров­лення дітей у літньому таборі. Дбаємо про покращення мате­ріально-технічної бази навчальних закладів. Зокрема у цьому році по співфінан­суванню з обласним бюджетом виділені кошти для прид­бання трьох комп’ютерів та дидак­тичного матеріалу по програмі «Нова українська школа», надано фі­нансову допомогу для гурт­кової роботи, для функціонування біб­ліотеки, для забезпечення ліками хворих на цукровий діабет, на видачу мате­ріальної допомоги хворим учас­никам АТО, ліквідаторам на­слідків аварії на ЧАЕС. Протягом 2018-2019 років у селі встанов­лено два дитячі майдан­чики, вуличні спортивні трена­жери. Закін­чується капітальний ремонт сіль­ського Бу­динку культури. На сьо­годні на тери­торії сільської ради закін­чується рекон­струкція вуличного освіт­лення. Тож до кінця року і с.Суха Соло­ниця, і с.Бере­зоточа будуть мати пов­ністю освітлені вулиці. У минулому році частково проведено поточний ремонт центральної вулиці. На найближчій сесії ми плануємо розглянути питання щодо виділення ко­штів для проведення підготовки до опа­лювального сезону нашої лікарняної амбулаторії. Вона розташована у старо­винному примі­щенні, тому потребує про­ведення капі­тального ремонту та рекон­струкції. Крім того в найближчий час планується відкриття при амбулаторії аптечного пункту. Село велике, а аптеки, на пре­великий жаль, немає. До послуг бере­зоточан відкрито пункт «Нова пошта».

ЛЮДИ – ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО

– На території нашого села знахо­диться ДП «Укрліктрави» і Дослідна станція лікарських рослин, – говорить На­дія Білокур. – На сьогодні працюють фермери, приватні підприємці Іван Мар­ченко, Валентина та Юрій Западня, Ва­лерій Педрига, Анатолій Колотілов, Олексій Денисенко, Олексій Булах, Ок­сана Дмитренко та багато інших, які завжди надають допомогу. Добре, що люди, які працюють, заробляють на цій землі, допомагають соціальній сфері та вирішенні багатьох питань. Відгу­куються на добрі справи і плідно пра­цюють депутати районної ради Лідія Білик, Олексій Устименко та депутати Березотіцької сільської ради. Це ша­новані люди в селі.Berezotocsha 7

В селі розпочато ремонт Свято-Пок­ровської церкви, якій у цьому році 133 роки. Головна роль у цій непростій справі належить настоятелю о.Роману та прихожанам церкви.

Тож село живе, село працює. Ве­дуться роботи з виготовлення генераль­ного плану, а це – дуже актуальна проблема. А поки що у найближчих пла­нах вирішити питання поводження з твердими побутовими відходами. Зокре­ма запровадити їх роздільне збирання, переобладнання системи опалення в школі, ремонту огорож дитсадка та ам­булаторії, цент­ральної вулиці в районі Дослідної станції лікарських рослин.Berezotocsha 2

Актуальним для Бе­резоточі є питання закінчення децент­ралізації. Чекаємо зміни, які обов’язково відбудуться у за­коно­давстві. Згідно затвердженого пер­спективного плану наша громада увійде до складу гро­мади сусіднього с.Вовчик. Тож ми готові ви­рішити дане питання у разі прийняття від­повідних змін. Вірить­ся, Березоточа не загубиться ні на дер­жавній мапі України, ні на обласних та районних картах. Село житиме, розви­ватиметься і процвітатиме буйним квітом у вінку населених пунктів Лубен­щини!

Олександр МІЩЕНКО.

Знімки Сергія СТЕПЧЕНКА.

Погода

Погода

Курс валют

Календар

Серпень, 2020
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1
святої Мокрини
2
пророка Іллі
34
Марії Магдалини
56
іменини Христини
78
День альпініста
9
День корінних народів світу
10111213
Всесвітній день шульги
14
Маковія
15
День археолога
16
171819
Преображення Господнє (Спас). День пасічника
202122
апостола Матвія
23
День Державного Прапора України
24
День Незалежності України
25262728
Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста)
2930
31      
 • Станьте одним із 4 000 передплатників. Газета «Лубенщина» завжди з вами
 • Передплати газету лубенщина лише за 15,50
 • "Лубенщина" у форматі PDF - вигідно і зручно!
 • Як подати оголошення на сайті газети "Лубенщина"
 • Допоможіть своєму клієнту знайти вас! Додайте інформацію про вашу організацію в Довідник підприємств!

Україна і Світ

«Бебі-бокси» повернуться? Адже просили і батько, і мати, і ЮНІСЕФ

bebi boks 07 82020Монетизація пакунків малюка – якраз той випадок, коли гроші не кращий спосіб вияву державної турботи про родини з дітьми

Детальніше...

Відсьогодні в Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів

07082020 politВідповідний закон набув чинності 7 серпня.

Закон вчора опублікували у виданні «Голос України».

Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира,

Детальніше...

Українця назвали найкращим боксером світу в легкій вазі

LOMASHENKO 31072020Василь Ломаченко був визнаний найкращим боксером світу в легкому дивізіоні за версією авторитетного порталу BoxingTalk.

Детальніше...

Замовити рекламу

Автомагазин Автогалактика

Видавництво Лубни

Контакти

 • Адреса: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 6-11-20, (05361) 6-14-58, 063-607-88-24
 • Журналіст (05361) 6-14-68
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51, 050-261-96-96
 • Оператори комп’ютерної верстки (05361) 7-45-56

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502
 • - Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ПЛ 1240-497ПР

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!
© 2018 Газета Лубенщина. Всі права захищені.

Карта сайта | Політика конфіденційності

Пошук по сайту