ukenru

Вогник знань дарує дітям

hydoyr 04062020За доброю традицією іменинники отри­мують ві­тання від рідних людей, друзів, спів­­робітників. З особливою радістю ві­тають з днем народ­ження наших активних і знаних у районі ювілярів. Людина, про яку ми хочемо розповісти, усе жит­тя дарує цьому світові любов  і турботу, нат­хнення і непов­тор­ність, щиро ділиться знан­нями з коле­гами. Це – Іван Олексійо­вич Худояр, який багато років з честю несе особливу про­світницьку місію – навчає не одне по­коління учнів закладу освіти села Ново­­оріхівка. І саме його ми 4 червня ві­таємо з ювілеєм.

Народився Іван Олексі­йович Худояр 1945 року в  Лохвицькому (тоді Сен­чан­ському) районі у ма­льов­ничому селі Пласків­щина в сім’ї колгоспників. Батько був гарним спеціа­лістом по рільництву. Він мріяв стати вчителем, але, через фронтове поранення в голову, не зміг.

У важкі повоєнні роки на плечі  малого Іванка ляг­ла допомога батькам по домашньому госпо­дар­ству та піклування про двох молодших сестри­чок. У 12 років у нього ви­я­вили страшну недугу. Завдяки знайомству  бать­ка з хірургом Сенчанської районної лікарні, котрий  був фронтовим товаришем Миколи Амосова, хлопчик потрапив до відомого ліка­ря. Під час складної опе­рації у дитини зупинилося серце. Клінічна смерть…Але хірург руками змусив ма­леньке серденько заби­тися. Цей випадок описа­но у книзі В.М.Гольдберг «Если серце остано­ви­лось» (Київ, «Наукова дум­ка», 1966).

Хто з дитинства прив­чений до праці, відпо­ві­даль­ності за зроблене, той обирає правильний життє­вий шлях. Іван Олек­сійо­вич пригадує се­ред­ню шко­­лу за сім кіло­мет­рів від села, шлях до якої ча­сто до­во­дилося  долати в дощ і сніг. Після закін­чен­­ня Лохвицького педу­чи­лища працював у с.Бли­с­това Новгород-Сі­вер­сько­го району Чер­нігівської об­ласті. З май­бутньою дру­жиною, Ма­рією Проко­пів­ною, позна­йо­милися під час нав­чання в учи­лищі. 

З 1968 року разом ста­ли працювати у Ново­орі­хів­ській школі (нині ОЗ «Новооріхівський ліцей імені О.Г.Лелеченка»). Крім предмета за спе­ціаль­ністю, учитель викла­дав музику, фізкультуру, трудове навчання, малю­вання. Протягом 1971-77 р.р. навчався у Харків­сько­му університеті ім. Горь­кого.

Іван Олексійович про­пра­цював у Новооріхів­ській школі 52 роки. На його очах і за його участю вона розбудовувалася і розквітала, стала опорним закладом. Педагог відзна­чається активним творчим підходом до виконання будь-якої справи. Саме тому з юних років і понині має низку громадських до­­ручень: був моло­діж­ним ватажком, постійно за­требуваним завдяки мис­тецькому таланту. Він при­га­дує: «Малював, об­ма­льовував школу… Фо­то­графував… ЮІР, са­ні­тар­ні дружини, санбю­летні.  Альбоми…»

З 1990 року (більше 30 років) Іван Олексійо­вич Худояр – незмінний голова профкому за­кла­­ду освіти, а нині ще й голова ради ветеранів Новооріхівського старо­стату.

Він – учитель вищої ка­тегорії, має педагогічне зван­ня «старший учи­тель»,  володіє відмінни­ми професійними навич­ками. Постійно готує пе­ре­можців Всеукраїнських учнівських олімпіад з іс­то­­­рії та правознавства ра­йонного та обласного ета­пів. Його вихованці за­й­мають призові місця в ра­йоні у правовій грі «Де­бати».

Педагог неодно­разо­во нагороджувався По­чес­­ними грамотами Полтав­ського об­лас­ного комітету проф­спілки, районної та об­лас­ної держадміністра­цій, Новооріхівської сіль­ської та Лубенської ра­йон­ної ра­ди. Він має грамоту Мі­ні­стерства ос­віти і нау­ки України, звання «Від­мін­ник освіти Ук­раїни».  Ми­ну­лий рік теж був для Іва­на Олек­сі­йо­­вича щедрим на оцінку досяг­нень. Від тру­­­до­вого ко­лек­тиву опор­ного за­кладу на ра­йон­ну Дошку по­шани  (сер­пень, 2019) за плідну педаго­гіч­ну ді­яль­ність за­не­­сено ім’я учите­ля істо­рії та пра­во­­­знав­ства, го­ло­ви про­ф­кому Но­во­­орі­хів­ського лі­цею Івана Худо­яра. Без­сум­нів­но, нам усім, тру­до­вому колективу за­кла­­ду та ЛУ­БЕН­СЬ­КІЙ РА­ЙОН­­НІЙ  ОР­­ГА­НІ­ЗАЦІЇ ПРО­Ф­СПІЛ­КИ  ПРА­­ЦІВ­­­НИКІВ  ОС­­ВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇ­НИ дуже при­ємно, що ці­нується авторитет стар­шого поко­ління, чий до­свід, талант, есте­тичне чуття і гострий ро­зум стають за приклад та допомагають примно­жити та збагатити життєві здо­бутки молоді.

«Працьовитий, енер­гій­­ний, головне – відпові­дальний», – не шкодує гар­них слів для колеги ди­­­­рек­тор ліцею Оксана  Ма­­гура.

Своєю енергією Іван Олексійович надихає ко­лег та вихованців. Він ду­же любить подорожу­вати, разом з колишніми та ни­нішніми учнями об’їз­див мало не всю Україну та пів-Союзу, за що має щи­ру вдячність від дітей та їх батьків. І нині органі­зо­вує екскурсії, пік­луєть­ся, щоб діти знали пам’ятні місця та прекрасні куточки нашої країни. Зрозуміло, що така неординарна осо­бистість викликає по­вагу серед односельців. Так і повинно бути.

Багато зусиль доклав учитель у створення та су­­­часну реекспозицію шкільного музею, яким опі­­кується все своє про­фесійне життя. Він є од­ним із ініціаторів увічнення пам’яті Героя України, нашого земляка О.Г.Ле­леченка. Високо оцінюють його діяльність шефи закладу – працівники елек­троцеху ЧАЕС, тому Іван Олексійович має відзнаки і від керівництва ЧАЕС та м.Славутича. 

Давній товариш, коле­га ювіляра, почесний ди­ректор Новооріхівського ліцею Микола Крутій наго­ло­шує: «Іван Олексійович – дуже хороший, турбот­ли­вий і люблячий батько». Доньки, Лариса та Жан­на, ідуть батьківським шля­хом. Обидві мають вищу освіту. Жанна, як і мати, Марія Прокопівна,  обра­ла фах учителя почат­ко­вих класів. Лариса – істо­рик, методист Глобин­ського районного мето­дич­ного центру. Дідуся ра­дують четверо онуків та правнук. Нехай у них все складається вдало!

Щиро зичимо Вам,  Іва­не Олексійовичу, багато щасливих років життя, натхнення, міцного здо­ров’я і здійснення Ваших планів та задумів, вдяч­ності близьких та рідних людей! Дякуємо Вам за те, що Ви поруч!

Долаєте сміливо  перешкоди

І прагнете Ви вищої мети.

Хоча круті були нагору сходи,

Та Ви  продовжували  сміло йти!

Вершини певної  дістались

Трудом завзятим, нелегким.

Учитись в інших не цурались,

Ділились досвідом  своїм.

Вимоги і завдання часу

Ви чітко й тонко відчували,

Ви творчо все робили   вчасно –

І в  авангарді крокували!

Шлях нелегкий до Ювілею...

Це – праця багатьох років.

І от   тепер гордіться нею,

Якщо так працювати  вмів !!!

З  незмінною повагою, колектив Новооріхівської  школи  та  Лубенська районна організація  профспілки  працівників  освіти  і  науки  України.

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Погода

Погода

Курс валют

Календар

Червень, 2021
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
Міжнародний День захисту дітей
234
День господарських судів України, Міжнародний дeнь безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів
5
Всесвітній день довкілля
6
День журналіста
7
Трійця, День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості
89101112
День працівника фондового ринку
13
14
День працівників легкої промисловості (друга неділя червня), Всесвітній день донора
151617
Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою
18
День дільничного інспектора міліції, День Батька (третя неділя червня)
1920
Всесвітній день біженців
21
День медичного працівника
22
День скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв війни в Україні
23
День державної служби ООН
2425
Міжнародний день моряка, День митної служби
26
Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту
27
28
День Конституції України, Всесвітній день рибальства, День молоді
2930    
 • Станьте одним із 4 000 передплатників. Газета «Лубенщина» завжди з вами
 • Передплати газету лубенщина лише за 15,50
 • "Лубенщина" у форматі PDF - вигідно і зручно!
 • Як подати оголошення на сайті газети "Лубенщина"
 • Допоможіть своєму клієнту знайти вас! Додайте інформацію про вашу організацію в Довідник підприємств!

Україна і Світ

Депутати домовилися про підвищення пенсій чорнобильцям з 2022 року

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроєкт №4555, який передбачає підвищення пенсійних виплат учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Комітету.pensii 16062021

Детальніше...

Пенсію у банкоматах не видаватимуть – бракує банкоматів

Українські пенсіонери можуть розслабитися — принаймні до 2023 року ніхто їх не примушуватиме отримувати свою пенсію в банкоматі. Як і раніше, пенсію можна буде отримати у відділенні “Укрпошти”, або її додому принесе листоноша.pensii na kartu 15062021
Детальніше...

Зеленський хоче посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року

Президент України Володимир Зеленський оголосив про започаткування свого чергового проєкту, цього разу названого «Зелена країна». Виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія», він під час виступу підписав указ про це.photo 08062021

Детальніше...

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Автомагазин Автогалактика

Видавництво Лубни

Контакти

 • Адреса: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 6-11-20, (05361) 6-14-58, 063-607-88-24
 • Журналіст (05361) 6-14-68
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51, 050-261-96-96
 • Оператори комп’ютерної верстки (05361) 7-45-56

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502
 • - Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ПЛ 1240-497ПР

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!
© 2018 Газета Лубенщина. Всі права захищені.

Карта сайта | Політика конфіденційності

Пошук по сайту