Село Березоточа в нинішньому році відзначає 410 років від часу заснування

Berezotocsha 5Вишукано-поетична назва села – Бере­зоточа – походить від поєднання слів «сточуються береги». Адже саме тут зли­ваються тихоплинна Сула і мальов­ничий Удай. За легендою, на місці, де з’єд­налися Удай і Сула, були перші по­се­лення майбутнього села. А перша іс­то­­рична згадка в архівах м. Київ да­тується 1609 роком, де вказано, що вже тоді тут жило 9 сімей. Від того часу багато води сплинуло у річках Сула та Удай.

Знало село і великі козацькі пов­стання проти польсько-шляхетського па­ну­вання, і Вишневеччину, і період ви­звольної війни під проводом Богдана Хмельницького, коли на звільненій території було сфор­мовано Лубенський козачий полк. Але на зміну польським феодалам при­йшла українська старшина, яка поси­лювала гніт селян. Великим фео­дальним власни­ком на території Лубенського полку стає Мгарський монастир. За уні­версалом І. Мазепи в 1699 році Бере­зоточа передана Мгарському мона­стиреві. Вже у 1729 році в селі на­лічу­валося 58 дворів. Поступово тут з’яв­ляються маєтності ро­сійських дворян. З 1781 року Бере­зоточа входить до Лубенського повіту Київ­ського наміс­ництва, в селі налічу­валося 264 хати. До сьогодні в селі існують певні топоніми. Це кутки Стру­сівка, Білики, Дем’янівка, Хилівка, Яро­шівка, Раки, Ку­ліївка. Їх назви походять від прізвищ лю­дей, які там жили. З 1796 року Бере­зоточа перебувала у складі Малоро­сій­ської, а з 1802 року – Полтав­ської гу­бернії. За переписом 1863 року Бере­зо­точа входила до Засульської волості Лубенського повіту, мала 275 дворів, 1920 жителів, Покровську церк­ву, вино­кур­ний завод, тричі на рік тут прово­дилися ярмарки. Упродовж другої по­Berezotocsha 8ловини ХІХ – першої половини ХХ сто­ліття населення стрімко зростало. По­воротним етапом в історії села стали події української революції та грома­дянської війни. Село кілька разів пере­ходило з одних рук в інші. Кожна влада чинила грабежі і погроми. Художню іс­торію того часу можна побачити у фільмі «Весілля в Малинівці», зйомки якого проходили влітку 1966 року в тому числі в Березоточі. Не оминули село ні колек­тивізація, ні Голодомор 1932-1933 років, ні ІІ світова війна. Але воно розквітло у період відбудови, коли потужними тем­пами розвивалося сільське госпо­дар­ство, функціонували радгосп «Друж­ба», Дослідна станція лікарських рослин. За цей час були зведені головні куль­турні, освітні, медичні об’єкти на території села. Таким чином воно набуло нового сучас­ного вигляду. Як оберіг благо­дат­ного куточка рідної землі постає в центрі Бе­резоточі Свято-Покровська церква – сві­док усіх важливих історичних подій села. Ось уже 133 роки храм зцілює душі мирян.Berezotocsha 3

Славиться село видатними земля­ками, які досягли творчих вершин у різних галузях економіки, культури, ос­віти, медицини тощо.

Нині Березоточа – один з наймальов­ничіших населених пунктів району. Адже розташоване у екологічно чистому місці, поблизу води. Тут поєдналися чудові краєвиди з пре­красними людьми, які живуть на древній благословенній землі, гордяться мину­лим, шанують сього­дення, з надією див­ляться у майбутнє і уславлюють своє село у піснях. До речі, і на цьогорічному ювілейному святі буде звучати нова пісня про Березоточу.

СВiТЛЕ СЬОГОДЕННЯ

Сьогодні на території Березотіцької сільської ради, до складу якої входять села Березоточа та Суха Солониця, про­живає близько 1400 осіб. Сільський го­лова Березотіцької сільської ради На­дія Білокур разом з депутатами вболіває не лише за сьогодення села, а й за його майбутнє. Тому намагається робити все можливе, щоб діяли школа, дитячий садок, лікарняна амбулаторія, Будинок культури, здійснювався ремонт доріг, забезпечувалися пільгові пере­везення.Berezotocsha 4

– На сьогодні забезпечуємо пере­везення громадян пільгових кате­горій (45 тисяч на рік), – говорить Надія Володимирівна про цю сферу діяльності сільської ради. – Хотілося б більше за­безпечити пільго­виків, але все зале­жить від наявності фінансів. Крім того за ра­хунок місцевого бюджету забезпе­чуємо підвезення учнів до школи та дит­садка і додому. Причому не лише нашої сіль­ської ради, а й дітей з Мгаря, Луки, Пісок. Так са­мо за рахунок коштів бюджету сіль­ської ради забезпечуємо харчу­вання школя­рів 1-4 класів, дітей піль­гових ка­тегорій. Знаходимо кошти для оздо­ров­лення дітей у літньому таборі. Дбаємо про покращення мате­ріально-технічної бази навчальних закладів. Зокрема у цьому році по співфінан­суванню з обласним бюджетом виділені кошти для прид­бання трьох комп’ютерів та дидак­тичного матеріалу по програмі «Нова українська школа», надано фі­нансову допомогу для гурт­кової роботи, для функціонування біб­ліотеки, для забезпечення ліками хворих на цукровий діабет, на видачу мате­ріальної допомоги хворим учас­никам АТО, ліквідаторам на­слідків аварії на ЧАЕС. Протягом 2018-2019 років у селі встанов­лено два дитячі майдан­чики, вуличні спортивні трена­жери. Закін­чується капітальний ремонт сіль­ського Бу­динку культури. На сьо­годні на тери­торії сільської ради закін­чується рекон­струкція вуличного освіт­лення. Тож до кінця року і с.Суха Соло­ниця, і с.Бере­зоточа будуть мати пов­ністю освітлені вулиці. У минулому році частково проведено поточний ремонт центральної вулиці. На найближчій сесії ми плануємо розглянути питання щодо виділення ко­штів для проведення підготовки до опа­лювального сезону нашої лікарняної амбулаторії. Вона розташована у старо­винному примі­щенні, тому потребує про­ведення капі­тального ремонту та рекон­струкції. Крім того в найближчий час планується відкриття при амбулаторії аптечного пункту. Село велике, а аптеки, на пре­великий жаль, немає. До послуг бере­зоточан відкрито пункт «Нова пошта».

ЛЮДИ – ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО

– На території нашого села знахо­диться ДП «Укрліктрави» і Дослідна станція лікарських рослин, – говорить На­дія Білокур. – На сьогодні працюють фермери, приватні підприємці Іван Мар­ченко, Валентина та Юрій Западня, Ва­лерій Педрига, Анатолій Колотілов, Олексій Денисенко, Олексій Булах, Ок­сана Дмитренко та багато інших, які завжди надають допомогу. Добре, що люди, які працюють, заробляють на цій землі, допомагають соціальній сфері та вирішенні багатьох питань. Відгу­куються на добрі справи і плідно пра­цюють депутати районної ради Лідія Білик, Олексій Устименко та депутати Березотіцької сільської ради. Це ша­новані люди в селі.Berezotocsha 7

В селі розпочато ремонт Свято-Пок­ровської церкви, якій у цьому році 133 роки. Головна роль у цій непростій справі належить настоятелю о.Роману та прихожанам церкви.

Тож село живе, село працює. Ве­дуться роботи з виготовлення генераль­ного плану, а це – дуже актуальна проблема. А поки що у найближчих пла­нах вирішити питання поводження з твердими побутовими відходами. Зокре­ма запровадити їх роздільне збирання, переобладнання системи опалення в школі, ремонту огорож дитсадка та ам­булаторії, цент­ральної вулиці в районі Дослідної станції лікарських рослин.Berezotocsha 2

Актуальним для Бе­резоточі є питання закінчення децент­ралізації. Чекаємо зміни, які обов’язково відбудуться у за­коно­давстві. Згідно затвердженого пер­спективного плану наша громада увійде до складу гро­мади сусіднього с.Вовчик. Тож ми готові ви­рішити дане питання у разі прийняття від­повідних змін. Вірить­ся, Березоточа не загубиться ні на дер­жавній мапі України, ні на обласних та районних картах. Село житиме, розви­ватиметься і процвітатиме буйним квітом у вінку населених пунктів Лубен­щини!

Олександр МІЩЕНКО.

Знімки Сергія СТЕПЧЕНКА.

Календар свят

Травень, 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
Міжнародний день праці.
Іменини святкує Єремія.
2345
День Львова.
Пасха, Великдень, Воскресіння Христове (православні).
Іменини святкує Ірина.
6789
Літнього Миколая.
101112
День матері.
131415
Міжнародний день сім'ї.
День Європи в Україні.
16
День вишиванки.
171819
Трійця (римо-католики).
2021
Іменини Констанина і Олени.
22232425
День філолога.
26
2728293031  

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Реклама

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Привітання в газеті

Видавництво Лубни

Погода

Погода

Курс валют

Контакти

 • Адреса редакції: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
 • Телефон: +38(05361)61651
 • Телефон: +38(05361)74556
 • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

 • Директор підприємства (редактор) (05361) 7-45-56
 • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51

Інформація

 • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
 • - Індекси 61247. 61501. 61502
 • - Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ПЛ 1240-497ПР

Угода

 • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
 • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
 • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
 • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
 • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!